Czwartek, 25.07.2024 IMIENINY: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny PL EN |

Redakcja przyjmuje tylko artykuły przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami i zastrzega sobie prawo odsyłania prac, których ich nie respektują, do poprawek formalnych przed skierowaniem do recenzji.

Artykuły powinny być przekazane redakcji drogą mailową lub na nośniku oraz koniecznie w postaci wydruku.

Składowe części artykułu powinny znajdować się w oddzielnych, odpowiednio nazwanych plikach.

 

Zasady przygotowywania tekstu:

– format: *.doc, *.odt lub *.rtf

– czcionka Times New Roman 12

– odstęp 2,0

– marginesy strony: 2,5 cm (górny, dolny, prawy i lewy)

– przypisy literaturowe: tylko w tekście, wg wzoru (Kowalski 1989:42)

– brak lub minimum przypisów dolnych

– w razie konieczności wyróżniania wyrazów: wyłącznie kursywa

– przy nazwisku autora – afiliacja, adres do korespondencji oraz e-mail  

 

Zasady przygotowywania ilustracji (rycin):

– grafika rastrowa: rozdzielczość min. 600 dpi; format *.tif, *.jpg, *.psd lub inny (tylko po uzgodnieniu z redakcją)

– grafika wektorowa: konwersja tekstu na krzywe; format: *.cdr, *.ai, *.dxf lub inny (tylko po uzgodnieniu z redakcją)

– konieczny jest spis rycin

 

Zasady przygotowywania bibliografii – według wzorów:

– artykuły w czasopismach:

            Klunder H.

1988 Cmentarzysko ludności kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska Podgaj 6A. Fontes Archaeologici Posnanienses 36: 45-51.

– artykuły w pracach zbiorowych:

            Grygiel R., Bogucki P.

1991 A settlement of the Funnel Beaker culture at Nowy Młyn, site 6 (Kuyavia, Poland) – initial results. W: D. Jankowska (red.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen, t. II: 133-134. Poznań.

– książki:

            Kulczycka-Leciejewiczowa A.

            1997 Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku. Wrocław.

            Bednarczyk J., Kabaciński J., Kośko A. (red.)

2010 Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 (= Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t. 1). Poznań.